Artikelen


Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten
    aangegaan door:
    naam bedrijf :        RvE Montage
    adres :                  Eem 65
    postcode :             9406 HV
    vestigingsplaats : Assen
    KvK nr :                56986343

 

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
   Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de
   voorwaarden van opdrachtnemer.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten
   indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

 

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn
vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
   opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter
   de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor
   bestemde opdracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de
overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
   ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij
   anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de
   uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

 

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan
   de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na
   aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
   waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de
   onvoorziene kosten.

 

Artikel 7. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn
   gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na
   aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de
   opdrachtgever.

 

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van
   meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van
   een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot
   vergoeding van zijn schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds
   aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs,
   inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als
   schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van1/3 van de overeengekomen prijs.
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar
   prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen
   niet, of niet tijdig zal nakomen.

 

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de
   wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te
     inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na
   oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de
   opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer
   schriftelijk worden gemeld.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebrek te controleren.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn het niet, niet
     tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever
     verplicht is te verstrekken.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen,
   materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of
   voorgeschreven.
8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden
   door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn
   tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de
   leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever,
niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

 

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na verzending van de nota.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde
     termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf
     de dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de
   hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling
   veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
   zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente,
   met een minimum van € 115.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of
   één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden

.

Artikel 13. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de
wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot
ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
- in staat van faillissement geraakt
- surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of
vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
- bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever
volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.